Regler för anslutning av ny medlem och/eller bostadsenhet

Dokumentets avsikt
Avsikten med dokumentet är att reglera rutinerna för anslutning av nya medlemmar och eller bostadsenhet så att

 • Befintliga medlemmar inte drabbas av ytterligare kostnader
 • Nya medlemmar får en rättvis behandling och också betalar sin andel i det befintliga nätet som är en förutsättning för att nya medlemmar och eller bostadsenheter skall kunna få vatten, avlopp och fiber. 
 • TLVA alltid har äganderätt av stamnätet och full kontroll över material, dimensioner och arbetsmetoder vid utökning av stamnätet.
 • VA nätets kapacitet fördelas på ett rättvist sätt och säkerställa att vårt nät inte överbelastas. Kapaciteten redovisas som antal bostadsenheter. 
 • Reglera rutinerna för de vanligaste frågorna som kan komma vid anslutning av nya medlemmar och eller bostadsenheter. Frågor som ej täcks av detta dokument hanterar styrelsen från fall till fall.

Detta dokument skall läsas som ett tillägg till stadgar och dokumentet från anläggningsförrättningen. Nyheterna i detta dokument gäller fr.o.m. att årsmöte/medlemsmöte beslutat om dessa och har inte retroaktiv verkan.

Definitioner

 • Verksamhetsområde – definieras av TLVAs ledningsrätt erhållen av Lantmäteriet i och med förrättning. 
 • Medlemmar inom befintligt verksamhetsområde – när TLVA ej behöver gräva utanför befintliga stamnätets ledningsrätt. 
 • Bostadsenhet. Från och med 2021 använder kommunen benämningen bostadsenhetsavgift istället för lägenhetsavgift. TLVA använder samma definition som kommunen.
  En bostadsenhet är fristående och innehåller:
  • Toalett
  • köksutrymme/pentry/kokvrå
  • och kan nyttjas fristående, dvs det ska finnas möjlighet att stänga om sig.
   Exempel 1: En fastighet med en huvudbyggnad samt en gäststuga inredd med kök och badrum utgör två (2) bostadsenhetsavgifter.

Exempel 2: Ett flerbostadshus med två (2) lägenheter med kök och badrum utgör två (2) bostadsenhetsavgifter. 

 • Kapacitet – den av konstruktören Skandinavisk Kommunal Teknik angivna maxkapaciteten för respektive delsträcka i stamnätet enligt deras definition. Kapaciteten räknas i antal anslutna bostadsenheter.
 • Gemensamhetsanläggning – enligt Lantmäteriets definition. Tom ga11 (vatten), Tom ga12 (avlopp) och Tom ga13 (fiber).
 • Anslutningsavgift– betalas per bostadsenhet och utgör bostadsenhetens andel av kostnaden för det ursprungliga stamnätet.
 • Förrättningskostnader – Lantmäteriets kostnader för resp. ärende.
 • Anläggningskostnader – kostnader för grävning och material för resp. ärende. I material ingår också ledningar inom egen fastighet, brunn, pump och vattenmätare med tillbehör.
 • Administrativa kostnader – kostnader för styrelsens arbete att hantera resp. ärende.

Generella regler

 • Anslutning av ny bostadsenhet kan enbart ske om det ursprungliga stamnätet har ledig kapacitet att ansluta fler bostadsenheter för den aktuella delsträckan.
 • TLVA reserverar kapacitet i stamnätet för ny bostadsenhet som betalat beslutad anslutningsavgift och eventuella övriga avgifter enligt detta dokument.
 • Utökning av TLVAs verksamhetsområde kräver beslut vid årsmöte eller medlemsmöte. Om utökningen av verksamhetsområdet kan ske utan extra kostnad för föreningen kan styrelsen ta detta beslut. Utökning av verksamhetsområdet kan enbart ske om det finns ledig kapacitet i det befintliga stamnätet.
 • TLVA står för specifikation av stamledningens utformning eftersom det är TLVA som kommer drifta och underhålla denna framgent.
 • TLVA anskaffar material och entreprenör för montage av stamledning. Kostnaden faktureras intressenter i den förlängda stamledningen.
 • Fastigheter anslutna till den förlängda stamledningen skall förutom kostnader beskrivna nedan i detta dokument stå för kostnader som beror på förlängningen av stamnätet. Denna del får dessa fastigheter administrera själva.
 • Den fastighetsägare som söker medlemskap skall skriva på att man accepterat villkoren. Detta innebär bl.a.
  • Varje medlem måste köpa LPS 2000e avloppstank inkl pump, backventil 40 mm, vattenmätare, vattenmätarkonsol, tryckreduceringsventil, apparatlarm och dosa enligt TLVA standard för att inte äventyra funktionen i systemet. Utrustningen köps av TLVA som pga stora inköpskvantiteter kan erbjuda medlemmarna denna utrustning till starkt reducerat pris. 
 • Inget arbete får påbörjas innan full ersättning erlagts.
 • Nya medlemmar skall förutom anslutningskostnaden också betala förrättningskostnader, anläggningskostnader och administrativa kostnader för resp. ärende.
 • Om fler fastighetsägare är involverade fördelas gemensamma kostnader på involverade fastigheter som önskar bli medlem vid resp. tillfälle.
 • Aktuella anslutningskostnader och administrativ kostnad fastställs vid årsmöte eller medlemsmöte.
 • TLVA skall alltid ha full förfoganderätt till hela stamledningen
 • TLVA står för materialspecifikation för inkoppling på enskilda fastigheter (ex krav på slang kvalitéer, mässingskopplingar ISOFLO etc.) och är utformade för att skydda den enskilde fastighetsägaren. Sökning och reparation av läckage på enskild tomt bekostas av den enskilde fastighetsägaren.

Ny medlem inom befintligt verksamhetsområde.

 1. Nya medlemmar ansluts enbart om de ansluter till både vatten och avlopp (VA), eller vatten, avlopp och fiber (VAF), eller enbart fiber (F). Någon annan anslutningsform godkänns inte. Om en befintlig medlem önskar bygga och ansluta ytterligare bostadsenhet så bildas inte en ny medlem. Istället får den befintliga medlemmen ytterligare en andel i aktuella gemensamhetsanläggningar.

Ny medlem utanför befintligt verksamhetsområde. Kostnader fastställda vid årsmöt eller medlemsmöte.

 • Anslutningsavgift för Vatten och Avlopp 155 000 kr
 • Anslutningsavgift för Vatten, Avlopp och fiber 170 000 kr
 • Anslutningsavgift för enbart fiber   25 000 kr
 • Förrättningskostnad – enligt Lantmäteriets faktura för resp. ärende
 • Anläggningskostnad – enligt entreprenörens faktura för resp. ärende
 • Administrativ kostnad 450 kr/tim  

Tillkommande kostnader:
Förutom ovanstående taxor kommer Kungsbacka kommun vid anslutning av vatten och avlopp att fakturera en bostadsenhetsavgift. År 2018 uppgick denna till 33030 kr.

Kostnaden för brunn, avloppspump med tillbehör, vattenmätarpaket kan variera från tillfälle till tillfälle. Medlem betalar alltid det pris TLVA faktureras av SKT. År 2020 var denna kostnad 32 500 kronor plus moms.